STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678.

§ 1. Föreningsnamn
Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening.

§ 2. Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att:
• Förvärva, underhålla och driva kabelnät, med tillhörande utrustning, för bl.a. distribution av TV och bredband.
• Upphandling och vidaredistribution av ett gemensamt basutbud av TVkanaler, till medlemmarnas fastigheter, över det gemensamma kabelnätet.
• Förhandla villkor med föreningens TV-distributör så att de medlemmar som önskar tilläggsutbud av TV-kanaler kan teckna förmånliga avtal direkt med leverantören.
• Förhandla med bredbandsleverantör(er) för distribution av bredband genom föreningens kabelnät så att de medlemmar som så önskar, kan teckna förmånliga avtal om bredband direkt med bredbandsleverantören.
• Utgöra remissinstans och förslagsställare i frågor som berör
föreningsområdet.
• Med ovan förenlig verksamhet enligt beslut av föreningsstämma eller styrelse.

§ 3. Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som är ägare till fastighet inom det område där föreningen äger och driver kabelnät – markerat område på översiktskarta i bilaga 1 – och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan skall göras skriftligen på därför särskilt avsedd blankett och skall vara försedd med sökandens namnunderskrift.

Medlem som säljer, eller på annat sätt överlåter, sin fastighet kvarstår som medlem om inte andelen i föreningen överlåtits på den nye ägaren och/eller den nye ägaren inte ansökt om medlemskap i föreningen. Se vidare § 15 om överlåtelse av andel och § 16 utträde ur föreningen.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 4. Insats
Insats beräknas per fastighet som är ansluten till föreningens kabelnät. Insatsen uppgår till 1 500 kronor vilket motsvarar en andel i Videdalshus Ekonomisk Förening.
Dock skall medlem som är bostadsrättsförening, delta med det antal insatser som motsvarar antal bostadsrätter inom bostadsrättsföreningens fastighet. Medlem får inte delta med högre insats än vad som anges i stadgarna.
Insatsen skall betalas senast 30 dagar efter anmaning genom insättning på föreningens bank- eller plusgiro.
Andel kan överlåtas till den fastighetens nya ägare i samband med fastighetsöverlåtelsen. Se § 16 om överlåtelse av andel.

§ 5. Årsavgift
Årlig medlemsavgift beslutas av föreningsstämman men får högst uppgå till 3 000 kronor per andel. Beslut om ändrade avgifter skall meddelas medlemmarna snarast efter årsstämman. Medlem som är bostadsrättsförening erlägger det antal medlemsavgifter som motsvarar antal bostadsrätter inom bostadsrättsföreningens fastighet.

Årsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta, påminnelseavgift och i förekommande fall, inkassokostnader. Vid utebliven betalning, kan styrelsen besluta om att medlemmen utesluts enligt § 17 och att upplupna avgifter jämte kostnader för bortkoppling av anslutningen till föreningens kabelnät lämnas för betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

§ 6. Medlems skyldighet
• Medlem ansvarar för underhåll av den del av anläggningen som är
installerad efter fastighetens första uttag från kabelnätet.
• Medlem ansvarar för skador på kabelnätet som medlemmen orsakar genom oaktsamhet eller uppsåt.
• Medlem är skyldig att snarast meddela styrelsens kontaktperson för
kabelnätet så snart skada på kabelnätet upptäcks.
• Arbeten på kabelnätet, inklusive nätkabel i medlems tomtmark, källare eller grund, får endast utföras av den leverantör som föreningen anlitat för drift av kabelnätet eller annan av föreningen anvisad leverantör.

§ 7. Föreningens säte och styrelse
Styrelsen har sitt säte i Malmö stad, Skåne län. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med minst två men högst lika många suppleanter som ordinarie ledamöter.
Mandattiden för ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter är två (2) år. Ordförande väljs udda årtal. Två (2) av de övriga styrelseledamöterna och en (1) suppleant väljs jämna årtal. Resterande styrelseledamöter och suppleanter väljs udda årtal.

§ 8. Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas minst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 9. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 10. Firmateckning
Föreningens firma tecknas antingen av styrelsen i dess helhet, eller av två ledamöter i förening. Styrelsen kan utse ledamot eller annan person att ensam företräda föreningen för särskilt angivet fall.

§ 11. Tidpunkt för ordinarie föreningsstämma och kallelser till stämmor
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång dock tidigast 15 april. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall avsändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra stämma, skall sändas ut senast en vecka före stämman. Kallelse till stämma, och andra meddelanden till medlemmarna, sker skriftligen.

§ 12. Motioner
Medlem som önskar få visst ärende (motion) behandlat av ordinarie föreningsstämma skall göra skriftlig framställning därom till styrelsen senast den 1 februari.

§ 13. Rösträtt
Medlem har rösträtt på föreningsstämma med en röst för varje till fullo betald andel enligt § 4 som medlemmen äger.

§ 14. Fullmakt
Ombud skall lämna skriftlig, dagtecknad fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än en (1) medlem.

§ 15. Överlåtelse av andel
Vid överlåtelse av fastighet kan överlåtarens andel och medlemskap i föreningen upphöra genom överlåtelse av andelen och medlemskapet, med därmed tillhörande rättigheter och skyldigheter, på tillträdande ägare.

Överlåtande medlem har inte rätt att återfå insats och ej heller andel i föreningens tillgångar. Vid överlåtandet tillskrivs tillträdande ägare erlagd medlemsavgift och äganderätten till andelen i föreningen.
Skriftligt meddelande vid överlåtelse av fastigheten skall lämnas till styrelsen senast inom en (1) månad från tillträdesdagen på därför särskilt avsedd blankett.

Av meddelandet skall framgå datum och uppgift om tillträdande ägare. Överlåtelse av medlemskapet skall vara försedd med försäkran om att tillträdande fastighetsägare övertar samtliga med medlemskapet följande rättigheter och skyldigheter samt med dennes bevittnade underskrift.

Överlåtande medlem kan alternativt begära utträde enligt de villkor som framgår av § 16.

Överlåtarens skyldigheter som medlem i föreningen kvarstår tills att antingen tillträdande ägare godkänt medlemskapets övertagande eller att utträde skett enligt stadgarnas § 16.

§ 16. Uppsägning av medlemskap
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen på därför särskilt avsedd blankett och skall vara försedd med medlemmens underskrift.
Sker uppsägning under tiden 1/1-30/6 upphör medlemskapet 31/12 samma år som uppsägning skett. Vid uppsägning under tiden 1/7-31/12 upphör medlemskapet 31/12 året efter det år då uppsägningen gjordes.
Utträde ur föreningen är villkorat av att medlemmens fastighet blivit bortkopplad från föreningens kabelnät.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall på egen bekostnad beställa bortkoppling från kabelnätet av den operatör som har driftsansvar för föreningens kabelnät, eller av annan leverantör som föreningen anvisar.

Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå insats och ej heller andel i föreningens tillgångar utom i de fall som anges i 7 kap 15 § tredje stycket samt 12 kap 20 § andra stycket, (Lagen om Ekonomiska Föreningar, 1987:667).

§ 17. Uteslutning
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter gentemot föreningen, skadar eller motarbetar föreningens syfte, må uteslutas ur föreningen.
Beslut härom fattas på föreningsstämma. Utesluten medlem skall på egen bekostnad beställa bortkoppling av sin fastighet från föreningens kabelnät.

Bortkoppling skall utföras av den operatör som har driftsansvar för nätet eller annan leverantör som föreningen anvisar.
Årsavgift erläggs minst till utgången av det år uteslutning sker. Skulle
bortkoppling inte skett per 31/12 erläggs årsavgift tills så har skett.
Utesluten medlem har inte rätt att återfå insats och ej heller andel i
föreningens tillgångar utom i de fall som anges i 7 kap 15 § tredje stycket samt 12 kap 20 § andra stycket, (Lagen om Ekonomiska Föreningar, 1987:667).

§ 18. Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall till behandling förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 3. Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet, samt fungera som rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
 6. Styrelsens årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande.
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
 10. Fråga om hur vinsten, eller förlusten, enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 11. Fastställande av årsavgift för nästa räkenskapsår.
 12. Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter att väljas vid stämman.
 13. Fråga om arvoden.
 14. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och suppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. I stadgeenlig ordning inkomna, motioner (§12).
 18. Styrelsens övriga förslag, propositioner.
 19. Stämmans avslutande.

Vid extra föreningsstämma skall, förutom ärenden enligt 1-5 och 19 ovan, förekomma endast de ärenden för vilka stämman utlysts och som angivits i kallelsen.

§ 19. Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 20. Upplösning av föreningen
Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats,
eventuellt överskott tillfalla medlemmarna och fördelas i förhållande till insatserna.

§ 21. Tvister
Tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem hänskjutes till avgörande av allmän domstol.

§ 22. Tvingande bestämmelser i lag
I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar lagen om ekonomiska föreningar, ävensom annan lag som berör föreningens verksamhet. Om tvingande bestämmelser i lag som äger tillämpning på dessa stadgar ändras eller tillkommer skall motsvarande ändring eller tillägg i stadgarna anses gälla.

§ 23. Stadgeändringar
Förslag till stadgeändring får väckas av föreningsmedlem eller av styrelsen.
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman.Beslutet är giltigt, om det fattas på två (2) på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande.

Dessa stadgar för Videdalshus Ekonomisk Förening har antagits vid
• ordinarie föreningsstämma 2008-04-24 samt vid
• extra föreningsstämma 2008-06-18

Vilket härmed intygas:
Uno Alpfors, Ordförande/styrelseledamot i Videdalshus Ekonomisk Förening
Kenneth Jangmalm, Styrelseledamot i Videdalshus Ekonomisk Förening

Bilaga: 1


Ladda ner Stadgarna som en pdf-fil.