STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Gällande från och med 2020-11-13.
Organisationsnummer 746000-9678. Bankgironummer 5211-4568.

§ 1. Föreningsnamn
Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening.

§ 2. Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att:
• Vara förhandlingspart gentemot Malmö Stad (fiberägare) samt Sydantenn AB (leverantör av fibertjänster).
• Utgöra remissinstans och förslagsställare i frågor som berör föreningsområdet.
• Med ovan förenlig verksamhet enligt beslut av föreningsstämma eller styrelse.
• Föra ett aktuellt medlemsregister.

§ 3. Medlemskap
Till medlem kan antagas en sökande som är ägare till fastighet inom VEF:s verksamhetsområde (markerat på karta, bilaga 1) och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan skall göras skriftligen på därför särskilt avsedd blankett och skall vara försedd med sökandens namnunderskrift.

Medlem som säljer eller på annat sätt överlåter sin fastighet, kvarstår som medlem om inte medlemskapet i föreningen överlåtits på den nye ägaren och/eller den nye ägaren inte ansökt om medlemskap i föreningen. Se vidare § 15 om överlåtelse av medlemskap och § 16, utträde ur föreningen.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Medlemskap i föreningen erfordras för att få tillgång till områdets villafibernät.

§ 4. Insats
Av den ursprungliga insatsen, 1 500 kr, har 1 499 kr subventionerats till medlemmarnas fiberanslutningar. Insatsen är satt till en (1) krona per medlem.

§ 5. Årsavgift
Den årliga medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman men får högst uppgå till 600 kronor per fastighet. Beslut om ändrade avgifter skall meddelas medlemmarna snarast efter årsstämman. Medlem som är bostadsrättsförening erlägger det antal medlemsavgifter som motsvarar antal bostadsrätter inom bostadsrättsföreningens fastigheter.

Årsavgift betalas till Videdalshus Ekonomisk Förening på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
Vid utebliven betalning, kan styrelsen besluta om att medlemmen utesluts enligt § 17 och att upplupna avgifter lämnas för betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

§ 6. Medlems skyldighet
• Medlem ansvarar för all installation som anslutits till tjänstefördelaren.
• Medlem ansvarar för skador på fiberkabel inom fastigheten/tomtmark som medlemmen orsakat genom oaktsamhet eller uppsåt.
• Arbeten med fiber, inklusive fiberkabel i medlems tomtmark, källare eller grund, får endast utföras av fiberägaren, Malmö Stad, eller den de utsett.

§ 7. Föreningens säte och styrelse
Styrelsen har sitt säte i Malmö, Skåne län. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter samt minst 1 och högst 2 suppleanter. Samtliga med mandattid av 2 år.
Ordförande väljs udda årtal liksom 2 av de övriga ledamöterna och 1 suppleant.
Övrig styrelseledamot och suppleant väljs jämnt årtal.

Fördelning av styrelseuppgifter sker vid ett konstituerande styrelsemöte.
Fyllnadsval får vid behov ske vid föreningsstämma.

§ 8. Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas minst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 9. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 10. Firmateckning
Föreningens firma tecknas antingen av styrelsen i dess helhet, eller av två ledamöter i förening.
Styrelsen kan utse ledamot eller annan person, att ensam företräda föreningen för särskilt angivet fall. Styrelsemötesprotokoll erfordras.

§ 11. Tidpunkt för ordinarie föreningsstämma och kallelser till stämmor
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång dock tidigast 15 april. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utsändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra stämma skall utsändas senast två (2) veckor före stämman.
Kallelse till stämma sker skriftligen och utdelas av styrelsen för Videdalshus Ekonomisk Förening.

§ 12. Motioner
Medlem som önskar få visst ärende (motion) behandlat av ordinarie föreningsstämma skall göra skriftlig framställning därom till styrelsen senast den 1 februari.

§ 13. Rösträtt
Medlem har rösträtt på föreningsstämma med en 1 röst för varje fastighet.

§ 14. Fullmakt
Ombud skall lämna skriftlig, undertecknad fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än 1 medlem.

§ 15. Överlåtelse av medlemskap
Vid överlåtelse av fastighet kan överlåtarens medlemskap i föreningen upphöra genom överlåtelse av medlemskapet, med därmed tillhörande rättigheter och skyldigheter, på tillträdande ägare.

Överlåtande medlem har inte rätt att återfå andel i föreningens tillgångar. Vid överlåtandet tillskrivs tillträdande ägare erlagd medlemsavgift i föreningen.

Skriftligt meddelande vid överlåtelse av fastigheten skall lämnas till styrelsen senast inom 1 månad från tillträdesdagen på därför särskilt avsedd blankett.
Av blanketten skall framgå datum och uppgifter om tillträdande ägare. Överlåtelse av medlemskapet skall vara försedd med försäkran om att tillträdande fastighetsägare övertar samtliga med medlemskapet följande rättigheter och skyldigheter.

Överlåtande medlem kan alternativt begära utträde enligt de villkor som framgår av §16.

Överlåtarens skyldigheter som medlem i föreningen kvarstår tills att antingen tillträdande ägare godkänt medlemskapets övertagande eller att utträde skett enligt stadgarnas § 16.

§ 16. Uppsägning av medlemskap
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen på därför särskilt avsedd blankett och skall vara försedd med medlemmens underskrift.
Inkommen ansökan behandlas snarast av föreningens styrelse.

§ 17. Uteslutning
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter gentemot föreningen, skadar eller motarbetar föreningens syfte, må uteslutas ur föreningen.
Beslut härom fattas av föreningens styrelse.
Utesluten medlem skall på egen bekostnad avsluta sitt Villafiberavtal med dess leverantör.
Utesluten medlem har inte rätt att återfå andel i föreningens tillgångar utom i de fall som anges i 7 kap 15 § tredje stycket samt 12 kap 20 § andra stycket, (Lagen om Ekonomiska Föreningar, 1987:667).

§ 18. Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall till behandling förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 3. Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet, samt fungera som rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
 6. Styrelsens årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande.
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
 10. Fråga om hur vinsten, eller förlusten, enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 11. Fastställande av årsavgift för nästa räkenskapsår.
 12. Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter att väljas vid stämman.
 13. Fråga om arvoden.
 14. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och suppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. I stadgeenlig ordning inkomna, motioner (§12).
 18. Styrelsens övriga förslag.
 19. Stämmans avslutande.

Vid extra föreningsstämma skall, förutom ärenden enligt 1-5 och 19 ovan, förekomma endast de ärenden för vilka stämman utlysts och som angivits i kallelsen.

§ 19. Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning.

§ 20. Upplösning av föreningen
Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats,
eventuellt överskott tillfalla medlemmarna.

§ 21. Tvister
Tvister mellan föreningen och styrelsen, eller ledamot därav, eller mellan föreningen och föreningsmedlem, hänskjuts till avgörande av allmän domstol.

§ 22. Tvingande bestämmelser i lag
För vad som inte är reglerat i föreningens stadgar, gäller Lagen om Ekonomiska Föreningar och annan lag som berör föreningens verksamhet. Till de delar lagen om ekonomiska föreningar, eller annan lag som berör föreningens verksamhet, är tvingande, gäller dessa framför föreningens stadgar.
Om tvingande bestämmelser i lag som äger tillämpning på dessa stadgar ändras eller tillkommer, skall motsvarande ändring eller tillägg i stadgarna anses gälla.

§ 23. Stadgeändringar
Förslag till stadgeändring får väckas av föreningsmedlem eller av styrelsen. Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om det fattas på två (2) på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande.

Förslag till stadgeändring får väckas av föreningsmedlem eller av styrelsen. Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om det fattas på två (2) på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande.
Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering till Bolagsverket.

§ 23. Stadgeändringar
Förslag till stadgeändring får väckas av föreningsmedlem eller av styrelsen. Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om det fattas på två (2) på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande.
Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering till Bolagsverket.

§ 24. Övrigt
Fortlöpande information från styrelsen delges medlemmarna via brev samt på föreningens webbplats: www.videdalshus.se.

Föreningens verksamhetsområde framgår av kartan, bilaga 1, i stadgarna.

Dessa stadgar för Videdalshus Ekonomisk Förening har antagits vid
• ordinarie föreningsstämma 2019-05-22 samt
• ordinarie stämma 2020-09-29, (senarelagd p.g.a. corona-pandemin).

Vilket härmed intygas:
Uno Alpfors, styrelseordförande, 2019
Bengt-Olof Andén, styrelseledamot, 2019
Uno Alpfors, styrelsordförande, 2020
Mats Lundquist, styrelseledamot, 2020

Aktuell information från Videdalshus Ekonomisk Förening, återfinns på föreningens webbplats: www.videdalshus.se

Bilaga: 1